Yönetmelik

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Çalışma Programı

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Fotonik teknolojiler alanında araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Fotonik teknolojiler alanında sektör, üniversite ve diğer araştırma kurumlarının işbirliği yapmasını sağlamak, elde edilen bilimsel sonuçların üretim sektörüne aktarılmasına katkıda bulunmak,

c) Fotonik teknolojiler alanında araştırmalar yapan disiplinlerde yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacak bir platform oluşturmak,

d) Fotonik teknolojiler konusunda ürüne yönelik çalışmalar yaparak Türkiye'nin uluslararası alandaki bilimsel ve ticari rekabet gücüne katkıda bulunmak,

e) Fotonik teknolojiler alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, araştırma imkanları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere lisansüstü eğitim programları düzenlemek, düzenlenmiş programlara katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Fotonik teknolojilerin ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik ar-ge faaliyetlerini yürütmek, fotonik alanında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek; çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek, bu alanlardaki sorunları ve hedefleri incelemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Fotonik teknolojiler alanında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak,

c) Kamu ve özel sektörü bilgilendirmek, bilimsel görüş vermek, yeterlik onayı vermek ve rapor hazırlamak,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre fotonik teknolojileri konusunda araştırma, danışmanlık, tasarım, üretim, bakım, onarım ve benzeri hizmetler sunmak ve gerçekleştirmek,

e) Fotonik teknolojiler alanında sanayi sektöründe, üniversitelerde, diğer araştırma kurumlarında ve Merkezde çalışan araştırmacı ve teknik personeli eğitmek, kurs ve benzeri eğitim programları düzenlemek,

f) İlgili sektör, kamu ve merkez işbirliği ile gelişen teknoloji ve Türkiye’nin ilgili alandaki ihtiyaç analizi yapılabilecek, hedef ürün odaklı proje değerlendirme-geliştirme çalışmalarını yürütmek,

g) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda yaz-kış okulu, kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, fuar düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak.

Çalışma programı

MADDE 7 – (1) Merkezin çalışma programı, her takvim yılı için Müdür tarafından hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulur. Çalışma programında; ilgili yıl içinde yapılacak faaliyetlerin konuları, amaç ve hedefleri ile yapılacak çalışmaların nitelikleri, türleri ve ağırlıkları sınıflandırılır. Merkez çalışmaları bu programa uygun olarak yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin fotonik teknolojiler geliştirmesi konusunda tecrübeye sahip, profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıllık süre için görevlendirilir. Müdür, görev süresi bittiğinde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri, Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresi bitince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Merkez ile ilgili eğitim-araştırma programlarını düzenlemek,

ç) Merkezde görev yapacak araştırmacı üyelerin ve diğer personelin seçimi, görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

e) Merkezde yürütülen projelerin planlanan amaca ve planlanan sürelere uygun biçimde gerçekleşmesini sağlamak,

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryasını ve Merkez Müdürünün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından, müdürün önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilecek en az beş, en çok yedi üyeden oluşur. Müdür; ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim Kurulu onayı ile Üniversite dışından da üye önerebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

(4) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekalet eden Müdür Yardımcısı veya bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(5) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanmak,

b) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek,

ç) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla alt birimler oluşturmak,

d) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri alanında araştırma ve uygulamaları ile birikime sahip öğretim üyeleri, istekleri halinde, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından olmak üzere en fazla on beş üyeden oluşur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından biri Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma-geliştirme projeleri, sektör işbirlikleri ve uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları, sektör işbirliklerini değerlendirmek,

ç) Merkezin faaliyet alanı kapsamında üretim sektörünün ihtiyaçlarını tartışmak ve yeni proje önerilerinde bulunmak,

d) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 16 – (1) Müdür, Rektörün onayı ile Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projelere ilişkin protokolleri imzalamaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetmeliğine ayrıca buradan ulaşabilirsiniz.


DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10 Eylül 2023 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 32305

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 29874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 18 inci maddelerinde yer alan “Dumlupınar” ibareleri “Kütahya Dumlupınar” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Müdür; fotonik teknolojiler konusunda doktora çalışmasına sahip, Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik Bölümü öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından dört yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.”
MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, Salı